ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ในวันอาทิตย์ที่  8  เมษายน  2561 เวลา 09:00 – 13:00 น.
ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายในงานพบกับ
การบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุคดิจิทัลกับการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Digital Transformation)
โดย อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล