ความเป็นมาของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร

สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร พัฒนามาจากชมรมผู้จัดการงานสร้างสุขภาวะองค์กรซึ่งจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของมวลสมาชิกที่เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร” จัดโดยโครงการพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวัฒน์กุล และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันปลูกฝังทัศนคติ กระบวนการทางความคิดและทักษะต่างๆ เช่นการประเมินโครงการต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ, การประเมินแบบเสริมพลัง, การเรียน รู้จากภายใน, การจัดการความรู้ (KM), การบริหารทีมงาน และ การใช้เครื่องมือวัดความสุข 5+1 Application ฯลฯ

ด้วยเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆผ่านสมาคมฯซึ่งจะประสานโยงใยเป็นเครือข่ายทั่วทุกภาคในประเทศให้เกิดพลังขับเคลื่อนงานสร้างสุขที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต