การศึกษาดูงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล

โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการโดยสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรในกลุ่มสมาชิกสมาคมบรรจุภัณฑ์ และองค์กรภาคีเครือข่ายที่สนใจในงานสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ ได้จัดกิจกรรมดูงานองค์กรสุขภาวะต้นแบบ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน จากองค์กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และภาคีเครือข่ายที่สนใจ
คุณไพโรจน์ มีทวี ผู้อำนวยการสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดูงานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ รวมทั้งได้เชิญให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนได้แนะนำตัวเอง เพื่อให้ได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ต่อด้วยคุณนฤกษณ์ โกไสยกานนท์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกพนักงานส้มพันธ์ และเป็นรองประธานที่ดูแลกิจกรรม โครงการ Happy Workplace กล่าวแนะนำกล่าวแนะนำข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานได้เข้าใจถึงบริบทของบริษัท และจากนั้น คุณพรณรงค์ ว่องสุนทร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนการผลิต และเป็นประธานโครงการ Happy Workplace ได้เล่าให้ฟังถึงการดำเนินงานและผลลัพธ์ความสำเร็จจากการทำโครงการ Happy Workplace ของทางบริษัทว่าเป็นอย่างไร
หลังจากที่ฟังเรื่องราวและความสำเร็จขององค์กรที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงานโครงการ Happy Workplace แล้ว ผู้บริหารของบริษัทก็ได้พาผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งหมดไปเดินเยี่ยมชมพื้นที่การทำงานจริง ทั้งพื้นที่สายการผลิต และพื้นที่การทำกิจกรรมสร้างสุข หลังจากเยี่ยมชมพื้นที่ตามแผนที่กำหนดไว้แล้วก็กลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง เพื่อสรุปผลการศึกษาดูงาน รวมทั้งถามตอบปัญหาที่บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการทำโครงการ Happy Workplace ซึ่งก็เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้