หลักสูตร “นักจัดการความรู้องค์กร”

หลักสูตรพิเศษเฉพาะกิจ
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ทุกองคาพยพได้ถูกเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างไร้ขอบเขต และรวดเร็ว องค์การต่างๆล้วนต้องหาแนวทางและนวตกรรมใหม่ๆเพื่อให้อยู่ได้ในปัจจุบันและอนาคต การสร้างบุคลากรให้เป็น “นักจัดการความรู้ในองค์กร” ที่สามารถสกัดองค์ความรู้ในองค์กรออกมาเป็นความรู้ใหม่ซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรต่อไป และเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มคุณค่า (Value Added) ให้บุคลากรในฐานะที่เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ขององค์กร เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในอนาคต

 

สมาคม เป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครอบรม รุ่นที่ 1

สมัครเป็นสมาชิกวันนี้รับส่วนลดทันที!! จำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น