กิจกรรมการสร้างและพัฒนานักสร้างสุขภาวะองค์กรปี 2559

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2559 ในด้านการสร้างและพัฒนานักสร้างสุขภาวะองค์กร มีดังนี้ 

1.  สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรเป็นทีมดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพและการสร้างสุขให้แก่คณะทำงานของกลุ่มคลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะ (Can Cluster) ในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559 ณ นางพญาผึ้ง ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีคณะทำงานในกลุ่มคลัสเตอร์ฯ ซึ่งเป็นระดับผู้บริหาร เจ้าของกิจกรรม จำนวน 25 คน เข้าร่วมรับการอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแนวทางการสร้างสุของค์กร

           

2. สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรจัดอบรมหลักสูตรนักสร้างสุบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมปัตตาเวีย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 101 คน ในระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมความรักความผูกพัน ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ การเป็นผู้นำ ความสามัคคี การรู้จักคุณค่าของทรัพยากร และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

3. จัดโครงการบูรณาการทำงานเชิงรุกกับการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย โดยมีความมุ่งหวังเพื่อพัฒนานักสร้างสุขให้มีความสามารถในการจัดการงานสร้างสุขในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา (เขื่อนท่าทุ่งนา) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 45 คน จาก 30 องค์กร ในการจัดอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย
4. จัดอบรมหลักสูตร “นักสร้างสุขชุมชน” ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย นครปฐม ในการจัดหลักสูตรครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักสร้างสุขชุมชน จำนวน 60 คน โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

5. จัดกิจกรรมอบรมสร้างแสริมการทำงานเป็นทีมและการสื่อสานนโยบายองค์กร ประจำปี 2559 ให้แก่กลุ่มบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเลย์ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

6. จัดหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการสร้างองค์กรแห่งความสุข” จำนวน 2 รุ่น  ให้แก่พนักงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ เมื่อวันที่ 2-3 และ 9-10 เมษายน 2559  ณ สวนนุงนุช จังหวัดชลบุรี

7.  จัดโครงการบูรณาการทำงานเชิงรุกกับการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักสร้างสุขให้มีความสามารถในการจัดการงานสร้างสุขในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ผู้เข้าร่วม จำนวน 150 คน จาก 100 องค์กร โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย

8. สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร จัดจัดฝึกอบรม หลักสูตรนักจัดการความรู้ในองค์กร ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแสงตะวัน  โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อิทธิพร  วันดี ช่วยเป็นวิทยากรให้   มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 11 คน(ลงทะเบียน)

9. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักสร้างสุขภาวะองค์กร ระดับต้น” ให้กับนักสร้างสุขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5 รุ่น ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 500 คน

10. สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักสร้างสุขภาวะองค์กร ระดับต้น  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กับกลุ่มสมาชิกผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไทย และกลุ่มอื่นที่สนใจสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ในวันที่ 14 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ  โรงแรม เดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟ รีสอร์ท  จังหวัดนครปฐม

11. สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักสร้างสุขภาวะองค์กรมืออาชีพ  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กับกลุ่มสมาชิกผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไทย และกลุ่มอื่นที่สนใจสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ในวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2559 ณ  โรงแรม เดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟ รีสอร์ท  จังหวัดนครปฐม