กิจกรรมการสร้างและพัฒนานักสร้างสุขภาวะองค์กรปี 2560

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560 ในด้านการสร้างและพัฒนานักสร้างสุขภาวะองค์กร มีดังนี้ 

1.  สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ได้จัดหลักสูตรนักสร้างสุขระดับต้นให้แก่พนักงาน บริษัท DST สุขุมวิท 31 กรุงเทพ เมื่อวัน 18 สิงหาคม 2560 บริษัท DST สุขุมวิท 31 กรุงเทพ เพื่อให้ความรู้เรื่องแนวทางการสุขให้กับตนเองท่ามกลางสภาวะความเครียด (Happy Relax) รวมทั้งการสร้างความรัก ความสามัคคีให้พนักงานในองค์กร ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 108 คน

2.  เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการพัฒนากลไกการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ โดยเชิญวิทยากรจากสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวคิด และแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข กลยุทธ์การสร้างองค์กรแห่งความสุข และเทคนิคการออกแบบกิจกรรมสร้างสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรตามแนวทาง Happy Workplace  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 70 คน

3. จัดอบรมอบรมพนักงานระดับหัวหน้างานในหลักสูตร “พัฒนาคน เสริมศักยภาพทีม เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข ให้แก่พนักงาน” บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมพลาสติก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต. บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีพนักงานระดับหัวหน้างานเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 40 คน