ภาคีเครือข่ายสมาคมนักสร้างสุขฯ

ขณะนี้เรากำลังสร้างเครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคนมีจิตอาสา และมีหัวใจเดียวกันในการสร้างความสุขของทั้งตนเอง และผู้อื่น แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้