กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะปี 2559

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2559 ของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร
ในการส่งเสริมการจัดการความรู้องค์กรและศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะ มีดังนี้

1. เยี่ยมชมองค์กรต้นแบบ Happy Workplace บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
จัดกิจกรรมเยี่ยมชมองค์กรต้นแบบ Happy Workplace เมื่อวันที่ 4 และ 8 เมษายน 2559 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี
โดยนำพนักงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 รุ่นไปศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ Happy Workplace (องค์กรแห่งการให้)
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน

2. เยี่ยมชมองค์กรต้นแบบ Happy Workplace บริษัท ริกิ การ์เมนส์ จำกัด
จัดกิจกรรมเยี่ยมชมองค์กรต้นแบบด้าน Happy Workplace ให้แก่บุคลากรของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริษัท ริกิ การ์เมนส์ จำกัด ราชบุรี
เมื่อวันที่ 20  เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำนักสร้างสุขจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบนด้านการสร้างสุข และสร้างให้เป็นองค์กรคุณธรรม