กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้องค์กรและศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะปี 2560

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560 ของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ในการส่งเสริมการจัดการความรู้องค์กรและศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะ มีดังนี้ 

1. องค์กรได้อะไรจากการทำ Happy  workplace

สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ร่วมกับโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย ได้จัดกิจกรรมเสวนากับองค์กรสุขภาวะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ในงานการประชุมใหญ่ของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ในหัวข้อ “องค์กรได้อะไรจากการทำ Happy  workplace” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

2. การสร้างองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0

ได้มีการจัดกิจกรรมการสัมมนาการสร้างองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0 ภาคตะวันตกร่วมกับ โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดกิจกรรมสัมมนาภายใต้หัวข้อ “การสร้างองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0” ณ ห้องโชติกา โรงแรมเซนทรัล เพลส เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560  ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกเพื่อต้องการเผยแพร่แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุขในพื้นที่ภาคตะวันตก (Happy workplace) ประการที่สอง เพื่อเปิดพื้นที่ให้องค์กรที่เข้าร่วมโครงการนำผลการดำเนินงานมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประการที่สาม เพื่อพัฒนาเครือข่ายการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Happy workplace) ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

 

3. กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ร่วมกับสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ได้จัดกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยนำสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ Happy Workplace ไปศึกษาดูงาน บริษัท โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแต่มีผลการดำเนินงานสร้างสุขที่ก้าวหน้าอย่างน่าอัศจรรย์ ช่วงบ่ายไปศึกษาดูงาน ที่บริษัท ริกิการ์เมนส์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบ ดำเนินกิจกรรมสร้างสุขมายาวนาน มีผลประกอบการที่ดีตามลำดับ ซึ่งเป็นประโยชน์กับทีมนักสร้างสุขที่สนใจอย่างมาก