สร้างฝายมีชีวิต

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต

ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ บ้านพุน้ำร้อน หมู่ 4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมด้านความพอเพียง สามัคคี มีวินัย สุจริตและจิตอาสาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมการอนุรักษ์ธรรมชาติ เรียนรู้และเข้าใจการเก็บรักษาน้ำเพื่อรักษาป่าและระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นในพื้นที่ต้นน้ำ