สร้างฝายมีชีวิต 10-12 มี.ค. 61

เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรได้ดำเนินงานในด้านการสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสาธารณะร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงจัดกิจกรรมคืนชีวิตให้กับธรรมชาติ ในโครงการสร้างฝายมีชีวิต ณ บ้านพุน้ำร้อน หมู่ 4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินงานผ่านไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และความสามัคคี จากจิตอาสาทุกคน