การเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรสุขภาวะปี 2559

1. จัดการอบรบพัฒนาเครือข่าย ในเรื่อง “เครือข่ายพัฒนาองค์กรแห่งการให้” เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคีเครือข่ายในเรื่องHappy Heart to Happy Society เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วมการอบรม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน จาก 8 องค์กร โดยการสนับสนุนมูลนิธิหัวใจอาสา

2. เป็นคณะทำงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CEO FORUM “การบริหาร CSR อย่างมีพลัง”  จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ  โดยการสนับสนุนของมูลนิธิหัวใจอาสา

3. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (Organization Development) ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน “การส่งเสริมคุณธรรมในภาคธุรกิจ เพื่อความมั่นคงและยังยืน” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 จังหวัดราชบุรี โดยการสนับสนุนของศูนย์คุณธรรม มีองค์กรในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมประมาณ 30 องค์กร