Month: April 2016

Happy 8 Menu

Happy 8 Menu กล่องแห่งความสุข 8 ประการ           องค์กรส่วนใหญ่อาจยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นการทำกิจกรรม/โครงการสร้างสุขอย่างไรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตนเอง ในขั้นตอนนี้เครื่องมือ Happy 8 Menu กล่องแห่งความสุข 8 ประการ (พัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล และคณะ, www.happy-workplace.com เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นเครื่องมือในจัดการความรู้ระหว่างแหล่งข้อมูลองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะที่มีอยู่เป็นจำนวนหนึ่งแล้ว กับองค์กรใหม่ที่สนใจจะริเริ่มการดำเนินงานด้านนี้ โดยจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศออนไลน์ทางเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่มีความสนใจในการดำเนินการด้านนี้ โดยจัดการให้มีการสร้างความรู้ และแบ่งปันความรู้ ที่จำเป็นในการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Space) โดยให้ความสำคัญกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยจัดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางในสังคมออนไลน์ Facebook, blog และ web board ซึ่งเหมาะสมต่อสถานการณ์บริบทขององค์กร/                สถานประกอบการในปัจจุบัน เป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่มองค์กรที่สนใจเข้าร่วม      อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs) ด้านการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ขยายผลไปมากกว่าเฉพาะองค์กรของตนเองได้ ซึ่งประโยชน์ที่สำคัญของการนำเครื่องมือไปใช้  คือ เป็นเครื่องมือช่วยในการสกัดความรู้จากกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรที่ดำเนินการอยู่ สามารถคัดเลือกความรู้ ตัวอย่างกิจกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตน มีช่องทางในการแลกเปลี่ยน […]

นักสร้างสุข พลังขับเคลื่อนประเทศ

นักสร้างสุข พลังขับเคลื่อนประเทศ ++ กว่าจะมาเป็นนักสร้างสุของค์กร ++        องค์กรสุขภาวะ หรือองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นแนวคิดจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาแนวคิดนี้ขึ้นเพื่อมุ่งสร้างคนในองค์กรให้มีความสุข ซึ่งแนวคิดนี้เชื่อว่า “คนทำงาน” คือสิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กร หากส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรกลายเป็น “คนทำงานที่มีความสุข” การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น เกิดมีนักสร้างสุของค์กรขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลจากภายในองค์กร โดยมีทั้งองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ทั้งนี้ กว่าที่กลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาเป็นนักสร้างสุของค์กรได้นั้นต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง Happy Workplace จากโครงการต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิด มีทัศนคติบวก เรียนรู้วิธีการสร้างสุขตามหลักการของ Happy Workplace มีทักษะในการจัดการและใช้เครื่องมือ 5+1 Application ( Happy Model, Happy 8 Menu,  ,Happy Workplace Index, Happinometer, Happy ROI) ซึ่งพัฒนาโดยนักวิชาการจากสถาบันศึกษา) ++ สถานการณ์นักสร้างสุข […]

โครงการ Happy Heart To Happy Society

กำหนดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Happy Workplace (องค์กรแห่งการให้) โครงการ Happy Heart To Happy Society ร่วมกับ สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร และเครือข่ายนักสร้างสุข วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2558  ณ บ้านลีลาไทย รีสอร์ท  ต.สวนส้ม  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 07.30 – 08.30 น.                 รับประทานอาหารเช้า 08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน 09.00 – 12.00 น.             เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Happy Workplace (องค์กรแห่งการให้) เครือข่ายผู้บริหารงาน Happy Workplace เครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร เครือข่ายองค์กรแห่งการให้ ผู้ดำเนินรายการ  […]

ภาคีเครือข่ายสมาคมนักสร้างสุขฯ

ขณะนี้เรากำลังสร้างเครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคนมีจิตอาสา และมีหัวใจเดียวกันในการสร้างความสุขของทั้งตนเอง และผู้อื่น แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้

กิจกรรมโครงการความร่วมมือห้องสมุด 4 มิติ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการความร่วมมือห้องสมุด 4 มิติ ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดมสณีสรรค์ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เวลา 08.00-17.00 น. แล้วพบกันนะจ๊ะ

1 2