Month: April 2017

เชิญอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป รุ่นที่ 6”

เชิญร่วมอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป รุ่นที่ 6” Website Management รุ่นที่ 6 จัดโดย … สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร สถานที่อบรม : ห้องประชุม 501 ชั้น 5 (สสส.) หมายเหตุ + ค่าใช้จ่าย 450 บาทต่อท่าน + ผู้เข้าอบรมทุกท่านกรุณานำ Computer Notebook มาเอง และเตรียมข้อมูลเพื่อทำการอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 084 139 8674 , 089 412 9893 ,091 496 6336

หลักสูตร “นักจัดการความรู้องค์กร”

หลักสูตรพิเศษเฉพาะกิจ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ทุกองคาพยพได้ถูกเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างไร้ขอบเขต และรวดเร็ว องค์การต่างๆล้วนต้องหาแนวทางและนวตกรรมใหม่ๆเพื่อให้อยู่ได้ในปัจจุบันและอนาคต การสร้างบุคลากรให้เป็น “นักจัดการความรู้ในองค์กร” ที่สามารถสกัดองค์ความรู้ในองค์กรออกมาเป็นความรู้ใหม่ซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรต่อไป และเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มคุณค่า (Value Added) ให้บุคลากรในฐานะที่เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ขององค์กร เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในอนาคต   สมาคม เป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครอบรม รุ่นที่ 1

สมัครเป็นสมาชิกวันนี้รับส่วนลดทันที!! จำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น

กิจกรรมการสร้างและพัฒนานักสร้างสุขภาวะองค์กรปี 2559

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2559 ในด้านการสร้างและพัฒนานักสร้างสุขภาวะองค์กร มีดังนี้  1.  สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรเป็นทีมดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพและการสร้างสุขให้แก่คณะทำงานของกลุ่มคลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะ (Can Cluster) ในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559 ณ นางพญาผึ้ง ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีคณะทำงานในกลุ่มคลัสเตอร์ฯ ซึ่งเป็นระดับผู้บริหาร เจ้าของกิจกรรม จำนวน 25 คน เข้าร่วมรับการอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแนวทางการสร้างสุของค์กร             2. สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรจัดอบรมหลักสูตรนักสร้างสุบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมปัตตาเวีย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 101 คน ในระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมความรักความผูกพัน ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ การเป็นผู้นำ ความสามัคคี การรู้จักคุณค่าของทรัพยากร และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 3. จัดโครงการบูรณาการทำงานเชิงรุกกับการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย โดยมีความมุ่งหวังเพื่อพัฒนานักสร้างสุขให้มีความสามารถในการจัดการงานสร้างสุขในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ […]

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ รวมทั้งแสดงออกถึงพลังศักยภาพของนักสร้างสุขภาวะองค์กร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เวลา 09.00 – 12.00 น. ภายในงานมีการแจกของที่ระลึก และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ มาให้ความรู้เรื่องแนวทางการจัดการสุขภาพ ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ ทั้งนี้มีสมาชิกและภาคีเครือข่ายสนใจเข้าร่วมหลาย จำนวน 50 คน

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะปี 2559

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2559 ของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ในด้านการสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะ มีดังนี้  1.เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 เป็นคณะทำงานร่วมจัดงาน “เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3” โดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีการประชุมเตรียมงานเรื่อยมาทุกเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา 2.ห้องสมุด 4 มิติเพื่อน้อง เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2559 สมาคมฯ ได้ร่วมเป็นคณะทำงานจัดกิจกรรม “ห้องสมุด 4 มิติเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนวัดวิสุทธาราม  ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สนับสนุนโดยมูลนิธิหัวใจอาสา มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 3.จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมไทย ร่วมเป็นคณะทำงาน “จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมไทย” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานครดำเนินงานโดยมูลนิธิหัวใจอาสา 4.ร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นคณะทำงานร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ เมืองทองธานี สมาคมฯ […]

การเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรสุขภาวะปี 2560

สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ 39 องค์กร  จากจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยการนำของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี วัฒนธรรมจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคลังจังหวัดราชบุรี  ภายใต้โครงการ “การพัฒนาแนวทางการสร้างเสริมคุณธรรมในภาคธุรกิจ” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 โรงแรม ณ เวลา ราชบุรีจากศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมองค์กรธุรกิจให้เป็นองค์กรคุณธรรม ด้วยการนำเกณฑ์คุณธรรมแห่งชาติมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ซึ่งจะดำเนินการกับภาคธุรกิจเป็นระยะเวลา 7 เดือน คือเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2560ด้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมองค์กรธุรกิจให้เป็นองค์กรคุณธรรม ด้วยการนำเกณฑ์คุณธรรมแห่งชาติมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ซึ่งจะดำเนินการกับภาคธุรกิจเป็นระยะเวลา 7 เดือน คือเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2560ด้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมองค์กรธุรกิจให้เป็นองค์กรคุณธรรม ด้วยการนำเกณฑ์คุณธรรมแห่งชาติมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ซึ่งจะดำเนินการกับภาคธุรกิจเป็นระยะเวลา 7 เดือน คือเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2560 ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมองค์กรภาคธุรกิจให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม […]

กิจกรรมการสร้างและพัฒนานักสร้างสุขภาวะองค์กรปี 2560

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560 ในด้านการสร้างและพัฒนานักสร้างสุขภาวะองค์กร มีดังนี้  1.  สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ได้จัดหลักสูตรนักสร้างสุขระดับต้นให้แก่พนักงาน บริษัท DST สุขุมวิท 31 กรุงเทพ เมื่อวัน 18 สิงหาคม 2560 บริษัท DST สุขุมวิท 31 กรุงเทพ เพื่อให้ความรู้เรื่องแนวทางการสุขให้กับตนเองท่ามกลางสภาวะความเครียด (Happy Relax) รวมทั้งการสร้างความรัก ความสามัคคีให้พนักงานในองค์กร ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 108 คน 2.  เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการพัฒนากลไกการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ โดยเชิญวิทยากรจากสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวคิด และแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข กลยุทธ์การสร้างองค์กรแห่งความสุข และเทคนิคการออกแบบกิจกรรมสร้างสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรตามแนวทาง Happy Workplace  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 70 คน 3. จัดอบรมอบรมพนักงานระดับหัวหน้างานในหลักสูตร “พัฒนาคน เสริมศักยภาพทีม […]

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้องค์กรและศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะปี 2560

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560 ของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ในการส่งเสริมการจัดการความรู้องค์กรและศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะ มีดังนี้  1. องค์กรได้อะไรจากการทำ Happy  workplace สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ร่วมกับโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย ได้จัดกิจกรรมเสวนากับองค์กรสุขภาวะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ในงานการประชุมใหญ่ของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ในหัวข้อ “องค์กรได้อะไรจากการทำ Happy  workplace” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 2. การสร้างองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0 ได้มีการจัดกิจกรรมการสัมมนาการสร้างองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0 ภาคตะวันตกร่วมกับ โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดกิจกรรมสัมมนาภายใต้หัวข้อ “การสร้างองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0” ณ ห้องโชติกา โรงแรมเซนทรัล เพลส เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560  ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกเพื่อต้องการเผยแพร่แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุขในพื้นที่ภาคตะวันตก (Happy workplace) ประการที่สอง เพื่อเปิดพื้นที่ให้องค์กรที่เข้าร่วมโครงการนำผลการดำเนินงานมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประการที่สาม เพื่อพัฒนาเครือข่ายการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Happy workplace) ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น   3. […]

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะปี 2560

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560 ของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ในด้านการสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะ มีดังนี้  1.มหกรรมเฟอร์นิเจอร์สร้างสุข วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ร่วมกับ สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร โดยการสนับสนุนจาก สสส. ได้จัดงาน “มหกรรมเฟอร์นิเจอร์สร้างสุข” ณ อิมแพค เมืองทองธานี กิจกรรมภายในงาน มีการมอบวุฒิบัตรแด่องค์กรสุขภาวะต้นแบบ จำนวน 20 องค์กร โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร  การเสวนาภายใต้หัวข้อ “show & share องค์กรสุขภาวะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์” ผู้ร่วมแชร์ ทีมนักสร้างสุข จากองค์กรต้นแบบทั้ง 20 องค์กรและองค์กรภาคีเครือข่ายอีก 2 องค์กร ดำเนินการเสวนาโดย ท่านนันทพล วิชัยดิษฐ อุปนายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “กินอยู่อย่างไรให้มีคุณภาพ” โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ สุดยอดนักโภชนาการของประเทศไทย ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าที่เป็นผลงานจากโครงการสร้างสุขมากมาย 2. เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน […]

การศึกษาดูงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล

โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการโดยสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรในกลุ่มสมาชิกสมาคมบรรจุภัณฑ์ และองค์กรภาคีเครือข่ายที่สนใจในงานสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ ได้จัดกิจกรรมดูงานองค์กรสุขภาวะต้นแบบ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน จากองค์กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และภาคีเครือข่ายที่สนใจ คุณไพโรจน์ มีทวี ผู้อำนวยการสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดูงานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ รวมทั้งได้เชิญให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนได้แนะนำตัวเอง เพื่อให้ได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ต่อด้วยคุณนฤกษณ์ โกไสยกานนท์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกพนักงานส้มพันธ์ และเป็นรองประธานที่ดูแลกิจกรรม โครงการ Happy Workplace กล่าวแนะนำกล่าวแนะนำข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานได้เข้าใจถึงบริบทของบริษัท และจากนั้น คุณพรณรงค์ ว่องสุนทร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนการผลิต และเป็นประธานโครงการ Happy Workplace ได้เล่าให้ฟังถึงการดำเนินงานและผลลัพธ์ความสำเร็จจากการทำโครงการ Happy Workplace ของทางบริษัทว่าเป็นอย่างไร หลังจากที่ฟังเรื่องราวและความสำเร็จขององค์กรที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงานโครงการ […]

1 2