Month: April 2019

การเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรสุขภาวะปี 2559

1. จัดการอบรบพัฒนาเครือข่าย ในเรื่อง “เครือข่ายพัฒนาองค์กรแห่งการให้” เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคีเครือข่ายในเรื่องHappy Heart to Happy Society เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วมการอบรม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน จาก 8 องค์กร โดยการสนับสนุนมูลนิธิหัวใจอาสา 2. เป็นคณะทำงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CEO FORUM “การบริหาร CSR อย่างมีพลัง”  จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ  โดยการสนับสนุนของมูลนิธิหัวใจอาสา 3. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (Organization Development) ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ 6 กรกฎาคม […]

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะปี 2559

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2559 ของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร
ในการส่งเสริมการจัดการความรู้องค์กรและศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะ มีดังนี้ 1. เยี่ยมชมองค์กรต้นแบบ Happy Workplace บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเยี่ยมชมองค์กรต้นแบบ Happy Workplace เมื่อวันที่ 4 และ 8 เมษายน 2559 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี โดยนำพนักงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 รุ่นไปศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ Happy Workplace (องค์กรแห่งการให้) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน 2. เยี่ยมชมองค์กรต้นแบบ Happy Workplace บริษัท ริกิ การ์เมนส์ จำกัด จัดกิจกรรมเยี่ยมชมองค์กรต้นแบบด้าน Happy Workplace ให้แก่บุคลากรของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริษัท ริกิ การ์เมนส์ จำกัด ราชบุรี […]