luukmuu

บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด “พลิกวิกฤตผ่าโควิด -19”

ช่วงระหว่างการเกิดวิกฤต Covid-19 ขึ้นนี้ ทุกคนก็คงเห็นแล้วว่าโรคระบาดนี้ทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงไปทั่วโลก ไม่เฉพาะแต่เรื่องการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของผู้คนเท่านั้น แต่การป้องกันโดยใช้มาตรการสร้างระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ทำให้ส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ สิ่งที่ตามมาที่เราเห็นก็คือการว่างงานจำนวนมหาศาล เพราะหลายธุรกิจต้องหยุดหรือชะลอการดำเนินงาน มีการคาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะติดลบอย่างมาก และคงเป็นไปอย่างนี้จนกว่าจะได้มีการผลิตวัคซีนหรือยาออกมาปราบไวรัสตัวนี้ ซึ่งทางวงการแพทย์เองต่างก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 2 ปีต่อจากนี้ ในระหว่างนี้ทุกประเทศก็คงอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์จำนวนมากเชื่อว่า โลกหลังวิกฤต Covid-19  จะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างแน่นอน เพราะถ้าสังเกตดู ในระหว่างเกิดวิกฤต Covid-19 นี้ มีหลายอย่างที่ทำให้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป และอาจไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคม ประเทศก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้า ต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น ประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยที่ระบบเศรษฐกิจจำต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศ ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกัน มีหลายบริษัทที่ต้องปิดตัวไป ต้องหยุดกิจการชั่วคราว ต้องลดคน ลดเวลาทำงาน ลดเงินเดือน เพื่อประคองให้ธุรกิจอยู่ได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์เช่นนี้ แต่ก็ยังมีบางองค์กรที่อาจจะเติบโตสวนกระแส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับตัว และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กร ที่จะมองเห็นโอกาสในท่ามกลางความวิกฤตทางสังคม ซึ่งองค์กรที่จะกล่าวถึงวันนี้คือบริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การบริหารของ คุณพงษ์สิน เฉิดฉายพันธุ์ ถือว่าเป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่ตัดสินใจเริ่มทำธุรกิจด้านงานไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมี่ยมตั้งแต่ปี 2557 ในนามแบรนด์ sci wood บริหารงานบนพื้นฐานความเข้าใจและเน้นคุณภาพของสินค้าตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในสังคมยุคใหม่ […]

การเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรสุขภาวะปี 2559

1. จัดการอบรบพัฒนาเครือข่าย ในเรื่อง “เครือข่ายพัฒนาองค์กรแห่งการให้” เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคีเครือข่ายในเรื่องHappy Heart to Happy Society เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วมการอบรม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน จาก 8 องค์กร โดยการสนับสนุนมูลนิธิหัวใจอาสา 2. เป็นคณะทำงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CEO FORUM “การบริหาร CSR อย่างมีพลัง”  จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ  โดยการสนับสนุนของมูลนิธิหัวใจอาสา 3. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (Organization Development) ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ 6 กรกฎาคม […]

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะปี 2559

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2559 ของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร
ในการส่งเสริมการจัดการความรู้องค์กรและศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะ มีดังนี้ 1. เยี่ยมชมองค์กรต้นแบบ Happy Workplace บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเยี่ยมชมองค์กรต้นแบบ Happy Workplace เมื่อวันที่ 4 และ 8 เมษายน 2559 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี โดยนำพนักงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 รุ่นไปศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ Happy Workplace (องค์กรแห่งการให้) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน 2. เยี่ยมชมองค์กรต้นแบบ Happy Workplace บริษัท ริกิ การ์เมนส์ จำกัด จัดกิจกรรมเยี่ยมชมองค์กรต้นแบบด้าน Happy Workplace ให้แก่บุคลากรของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริษัท ริกิ การ์เมนส์ จำกัด ราชบุรี […]

สร้างฝายมีชีวิต

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ บ้านพุน้ำร้อน หมู่ 4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมด้านความพอเพียง สามัคคี มีวินัย สุจริตและจิตอาสาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมการอนุรักษ์ธรรมชาติ เรียนรู้และเข้าใจการเก็บรักษาน้ำเพื่อรักษาป่าและระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นในพื้นที่ต้นน้ำ

สร้างฝายมีชีวิต 10-12 มี.ค. 61

เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรได้ดำเนินงานในด้านการสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสาธารณะร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงจัดกิจกรรมคืนชีวิตให้กับธรรมชาติ ในโครงการสร้างฝายมีชีวิต ณ บ้านพุน้ำร้อน หมู่ 4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินงานผ่านไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และความสามัคคี จากจิตอาสาทุกคน   

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่  8  เมษายน  2561 เวลา 09:00 – 13:00 น. ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานพบกับ การบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุคดิจิทัลกับการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Digital Transformation) โดย อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม Happy Bowling 1 เม.ย. 61

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรได้จัดการแข่งขัน “โบว์ลิ่ง สานสัมพันธ์ นักสร้างสุข” ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็ก ปิ่นเกล้า (ชั้น 3) กรุงเทพมหานคร กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและภาคีเครือข่าย ในการแข่งขันได้มีการมอบถ้วยรางวัลจากนายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจรูญ ศิริสรณ์ นายกสมาคมฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้น เพื่อเริ่มการแข่งขัน   

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย – การรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม ในรอบ 3 ที่ผ่านมา – รายงานบัญชีงบดุล และตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี – รายงานทะเบียนสมาชิกปัจจุบัน – การปรับแก้ข้อบังคับสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน – รวมทั้งการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาคม ซึ่งขอแสดงความยินดีกับนายกคนใหม่ คือ คุณอนุสรณ์ อินทเชตุ ได้รับความไว้วางใจในที่ประชุมใหญ่ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรคนที่ 2 ต่อจาก คุณจรูญ ศิริสรณ์ ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุคดิจิทัล กับการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Digital Transformation)” ซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อสมาคมฯ อย่างมาก ท่านได้ให้การสนับสนุนทุกอย่างตั้งแต่ครั้งยังเป็นชมรมผู้จัดการงานสร้างสุข และเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย […]

เดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอน “Run for happiness” Community # 1 “สร้างสุขชุมชน” ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม  2561 เวลา 04.30 – 10.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จัดโดย เครือข่ายสร้างสุขชุมชน ** Mini Marathon    10 KM.    ปล่อยตัว 06.05 น. ** Fun Run              5 KM.     ปล่อยตัว 06.10 น. ** Walk            […]

1 2 3 4