luukmuu

อบรมหลักสูตรสำหรับ HR นักพัฒนา ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือบนโลกออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรสำหรับ HR นักพัฒนา ด้วยประยุกต์ใช้เครื่องมือบนโลกออนไลน์ เพื่อสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิผล” HR Smart Report By “Google Form vs Excel”วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรอัตราค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด) สมาชิก        :    1,600 บาท (ไม่รวม Vat) บุคคลทั่วไป   :    1,900 บาท (ไม่รวม Vat)ลงทะเบียน/สำรองที่นั่ง ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/19oyxjP5i4-6jhHX_twV9LHgMHsZhF-p4774nWt24MZ4/edit ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่บัญชี สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ธนาคากรุงเทพ สาขาเซนทรัลศาลายา นครปฐม เลขที่บัญชี 904-7-01493-2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 084-139-8674 คุณสิทธิพร กล้าแข็ง ด่วน!! […]

HR Smart Report By Google Form

ลงทะเบียนอบรม วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ด่วน…จำนวนจำกัด!!! ————————————————————————————— ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร HR Smart Report By Google Form จัดโดย สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ส่วนหนึ่งของเนื้อหาการอบรม การทำงานใบสมัครงาน Online การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์มการประเมินผล แบบฟอร์มการลงคะแนนเสียง แบบทดสอบต่างๆ เป็นต้น  

เชิญอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป รุ่นที่ 6”

เชิญร่วมอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป รุ่นที่ 6” Website Management รุ่นที่ 6 จัดโดย … สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร สถานที่อบรม : ห้องประชุม 501 ชั้น 5 (สสส.) หมายเหตุ + ค่าใช้จ่าย 450 บาทต่อท่าน + ผู้เข้าอบรมทุกท่านกรุณานำ Computer Notebook มาเอง และเตรียมข้อมูลเพื่อทำการอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 084 139 8674 , 089 412 9893 ,091 496 6336

หลักสูตร “นักจัดการความรู้องค์กร”

หลักสูตรพิเศษเฉพาะกิจ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ทุกองคาพยพได้ถูกเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างไร้ขอบเขต และรวดเร็ว องค์การต่างๆล้วนต้องหาแนวทางและนวตกรรมใหม่ๆเพื่อให้อยู่ได้ในปัจจุบันและอนาคต การสร้างบุคลากรให้เป็น “นักจัดการความรู้ในองค์กร” ที่สามารถสกัดองค์ความรู้ในองค์กรออกมาเป็นความรู้ใหม่ซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรต่อไป และเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มคุณค่า (Value Added) ให้บุคลากรในฐานะที่เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ขององค์กร เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในอนาคต   สมาคม เป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครอบรม รุ่นที่ 1

สมัครเป็นสมาชิกวันนี้รับส่วนลดทันที!! จำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น

กิจกรรมการสร้างและพัฒนานักสร้างสุขภาวะองค์กรปี 2559

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2559 ในด้านการสร้างและพัฒนานักสร้างสุขภาวะองค์กร มีดังนี้  1.  สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรเป็นทีมดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพและการสร้างสุขให้แก่คณะทำงานของกลุ่มคลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะ (Can Cluster) ในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559 ณ นางพญาผึ้ง ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีคณะทำงานในกลุ่มคลัสเตอร์ฯ ซึ่งเป็นระดับผู้บริหาร เจ้าของกิจกรรม จำนวน 25 คน เข้าร่วมรับการอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแนวทางการสร้างสุของค์กร             2. สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรจัดอบรมหลักสูตรนักสร้างสุบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมปัตตาเวีย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 101 คน ในระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมความรักความผูกพัน ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ การเป็นผู้นำ ความสามัคคี การรู้จักคุณค่าของทรัพยากร และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 3. จัดโครงการบูรณาการทำงานเชิงรุกกับการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย โดยมีความมุ่งหวังเพื่อพัฒนานักสร้างสุขให้มีความสามารถในการจัดการงานสร้างสุขในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ […]

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ รวมทั้งแสดงออกถึงพลังศักยภาพของนักสร้างสุขภาวะองค์กร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เวลา 09.00 – 12.00 น. ภายในงานมีการแจกของที่ระลึก และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ มาให้ความรู้เรื่องแนวทางการจัดการสุขภาพ ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ ทั้งนี้มีสมาชิกและภาคีเครือข่ายสนใจเข้าร่วมหลาย จำนวน 50 คน

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะปี 2559

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2559 ของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ในด้านการสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะ มีดังนี้  1.เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 เป็นคณะทำงานร่วมจัดงาน “เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3” โดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีการประชุมเตรียมงานเรื่อยมาทุกเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา 2.ห้องสมุด 4 มิติเพื่อน้อง เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2559 สมาคมฯ ได้ร่วมเป็นคณะทำงานจัดกิจกรรม “ห้องสมุด 4 มิติเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนวัดวิสุทธาราม  ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สนับสนุนโดยมูลนิธิหัวใจอาสา มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 3.จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมไทย ร่วมเป็นคณะทำงาน “จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมไทย” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานครดำเนินงานโดยมูลนิธิหัวใจอาสา 4.ร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นคณะทำงานร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ เมืองทองธานี สมาคมฯ […]

การเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรสุขภาวะปี 2560

สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ 39 องค์กร  จากจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยการนำของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี วัฒนธรรมจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคลังจังหวัดราชบุรี  ภายใต้โครงการ “การพัฒนาแนวทางการสร้างเสริมคุณธรรมในภาคธุรกิจ” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 โรงแรม ณ เวลา ราชบุรีจากศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมองค์กรธุรกิจให้เป็นองค์กรคุณธรรม ด้วยการนำเกณฑ์คุณธรรมแห่งชาติมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ซึ่งจะดำเนินการกับภาคธุรกิจเป็นระยะเวลา 7 เดือน คือเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2560ด้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมองค์กรธุรกิจให้เป็นองค์กรคุณธรรม ด้วยการนำเกณฑ์คุณธรรมแห่งชาติมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ซึ่งจะดำเนินการกับภาคธุรกิจเป็นระยะเวลา 7 เดือน คือเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2560ด้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมองค์กรธุรกิจให้เป็นองค์กรคุณธรรม ด้วยการนำเกณฑ์คุณธรรมแห่งชาติมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ซึ่งจะดำเนินการกับภาคธุรกิจเป็นระยะเวลา 7 เดือน คือเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2560 ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมองค์กรภาคธุรกิจให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม […]

กิจกรรมการสร้างและพัฒนานักสร้างสุขภาวะองค์กรปี 2560

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560 ในด้านการสร้างและพัฒนานักสร้างสุขภาวะองค์กร มีดังนี้  1.  สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ได้จัดหลักสูตรนักสร้างสุขระดับต้นให้แก่พนักงาน บริษัท DST สุขุมวิท 31 กรุงเทพ เมื่อวัน 18 สิงหาคม 2560 บริษัท DST สุขุมวิท 31 กรุงเทพ เพื่อให้ความรู้เรื่องแนวทางการสุขให้กับตนเองท่ามกลางสภาวะความเครียด (Happy Relax) รวมทั้งการสร้างความรัก ความสามัคคีให้พนักงานในองค์กร ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 108 คน 2.  เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการพัฒนากลไกการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ โดยเชิญวิทยากรจากสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวคิด และแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข กลยุทธ์การสร้างองค์กรแห่งความสุข และเทคนิคการออกแบบกิจกรรมสร้างสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรตามแนวทาง Happy Workplace  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 70 คน 3. จัดอบรมอบรมพนักงานระดับหัวหน้างานในหลักสูตร “พัฒนาคน เสริมศักยภาพทีม […]

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้องค์กรและศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะปี 2560

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560 ของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ในการส่งเสริมการจัดการความรู้องค์กรและศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะ มีดังนี้  1. องค์กรได้อะไรจากการทำ Happy  workplace สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ร่วมกับโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย ได้จัดกิจกรรมเสวนากับองค์กรสุขภาวะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ในงานการประชุมใหญ่ของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ในหัวข้อ “องค์กรได้อะไรจากการทำ Happy  workplace” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 2. การสร้างองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0 ได้มีการจัดกิจกรรมการสัมมนาการสร้างองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0 ภาคตะวันตกร่วมกับ โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดกิจกรรมสัมมนาภายใต้หัวข้อ “การสร้างองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0” ณ ห้องโชติกา โรงแรมเซนทรัล เพลส เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560  ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกเพื่อต้องการเผยแพร่แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุขในพื้นที่ภาคตะวันตก (Happy workplace) ประการที่สอง เพื่อเปิดพื้นที่ให้องค์กรที่เข้าร่วมโครงการนำผลการดำเนินงานมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประการที่สาม เพื่อพัฒนาเครือข่ายการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Happy workplace) ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น   3. […]

1 2 3 4