luukmuu

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะปี 2560

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560 ของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ในด้านการสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะ มีดังนี้  1.มหกรรมเฟอร์นิเจอร์สร้างสุข วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ร่วมกับ สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร โดยการสนับสนุนจาก สสส. ได้จัดงาน “มหกรรมเฟอร์นิเจอร์สร้างสุข” ณ อิมแพค เมืองทองธานี กิจกรรมภายในงาน มีการมอบวุฒิบัตรแด่องค์กรสุขภาวะต้นแบบ จำนวน 20 องค์กร โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร  การเสวนาภายใต้หัวข้อ “show & share องค์กรสุขภาวะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์” ผู้ร่วมแชร์ ทีมนักสร้างสุข จากองค์กรต้นแบบทั้ง 20 องค์กรและองค์กรภาคีเครือข่ายอีก 2 องค์กร ดำเนินการเสวนาโดย ท่านนันทพล วิชัยดิษฐ อุปนายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “กินอยู่อย่างไรให้มีคุณภาพ” โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ สุดยอดนักโภชนาการของประเทศไทย ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าที่เป็นผลงานจากโครงการสร้างสุขมากมาย 2. เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน […]

การศึกษาดูงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล

โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการโดยสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรในกลุ่มสมาชิกสมาคมบรรจุภัณฑ์ และองค์กรภาคีเครือข่ายที่สนใจในงานสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ ได้จัดกิจกรรมดูงานองค์กรสุขภาวะต้นแบบ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน จากองค์กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และภาคีเครือข่ายที่สนใจ คุณไพโรจน์ มีทวี ผู้อำนวยการสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดูงานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ รวมทั้งได้เชิญให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนได้แนะนำตัวเอง เพื่อให้ได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ต่อด้วยคุณนฤกษณ์ โกไสยกานนท์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกพนักงานส้มพันธ์ และเป็นรองประธานที่ดูแลกิจกรรม โครงการ Happy Workplace กล่าวแนะนำกล่าวแนะนำข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานได้เข้าใจถึงบริบทของบริษัท และจากนั้น คุณพรณรงค์ ว่องสุนทร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนการผลิต และเป็นประธานโครงการ Happy Workplace ได้เล่าให้ฟังถึงการดำเนินงานและผลลัพธ์ความสำเร็จจากการทำโครงการ Happy Workplace ของทางบริษัทว่าเป็นอย่างไร หลังจากที่ฟังเรื่องราวและความสำเร็จขององค์กรที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงานโครงการ […]

Happy Bowling ครั้งที่ 2

เชิญร่วมการแข่งขัน Happy Bowling ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัล  ถ้วยเกียรติยศ จากนายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร “โบว์ลิ่ง สานสัมพันธ์ นักสร้างสุข ครั้งที่ 2” วันอาทิตย์ที่  1  เมษายน  2561 เวลา 09:30 – 14:00 น. ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (ชั้น 3) กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการออกกำลังกายและความรักความสามัคคี เพื่อนำรายได้มาดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลและมอบให้องค์กรการกุศลที่ขาดแคลน

Happy 8 Menu

Happy 8 Menu กล่องแห่งความสุข 8 ประการ           องค์กรส่วนใหญ่อาจยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นการทำกิจกรรม/โครงการสร้างสุขอย่างไรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตนเอง ในขั้นตอนนี้เครื่องมือ Happy 8 Menu กล่องแห่งความสุข 8 ประการ (พัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล และคณะ, www.happy-workplace.com เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นเครื่องมือในจัดการความรู้ระหว่างแหล่งข้อมูลองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะที่มีอยู่เป็นจำนวนหนึ่งแล้ว กับองค์กรใหม่ที่สนใจจะริเริ่มการดำเนินงานด้านนี้ โดยจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศออนไลน์ทางเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่มีความสนใจในการดำเนินการด้านนี้ โดยจัดการให้มีการสร้างความรู้ และแบ่งปันความรู้ ที่จำเป็นในการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Space) โดยให้ความสำคัญกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยจัดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางในสังคมออนไลน์ Facebook, blog และ web board ซึ่งเหมาะสมต่อสถานการณ์บริบทขององค์กร/                สถานประกอบการในปัจจุบัน เป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่มองค์กรที่สนใจเข้าร่วม      อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs) ด้านการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ขยายผลไปมากกว่าเฉพาะองค์กรของตนเองได้ ซึ่งประโยชน์ที่สำคัญของการนำเครื่องมือไปใช้  คือ เป็นเครื่องมือช่วยในการสกัดความรู้จากกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรที่ดำเนินการอยู่ สามารถคัดเลือกความรู้ ตัวอย่างกิจกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตน มีช่องทางในการแลกเปลี่ยน […]

นักสร้างสุข พลังขับเคลื่อนประเทศ

นักสร้างสุข พลังขับเคลื่อนประเทศ ++ กว่าจะมาเป็นนักสร้างสุของค์กร ++        องค์กรสุขภาวะ หรือองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นแนวคิดจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาแนวคิดนี้ขึ้นเพื่อมุ่งสร้างคนในองค์กรให้มีความสุข ซึ่งแนวคิดนี้เชื่อว่า “คนทำงาน” คือสิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กร หากส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรกลายเป็น “คนทำงานที่มีความสุข” การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น เกิดมีนักสร้างสุของค์กรขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลจากภายในองค์กร โดยมีทั้งองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ทั้งนี้ กว่าที่กลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาเป็นนักสร้างสุของค์กรได้นั้นต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง Happy Workplace จากโครงการต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิด มีทัศนคติบวก เรียนรู้วิธีการสร้างสุขตามหลักการของ Happy Workplace มีทักษะในการจัดการและใช้เครื่องมือ 5+1 Application ( Happy Model, Happy 8 Menu,  ,Happy Workplace Index, Happinometer, Happy ROI) ซึ่งพัฒนาโดยนักวิชาการจากสถาบันศึกษา) ++ สถานการณ์นักสร้างสุข […]

โครงการ Happy Heart To Happy Society

กำหนดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Happy Workplace (องค์กรแห่งการให้) โครงการ Happy Heart To Happy Society ร่วมกับ สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร และเครือข่ายนักสร้างสุข วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2558  ณ บ้านลีลาไทย รีสอร์ท  ต.สวนส้ม  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 07.30 – 08.30 น.                 รับประทานอาหารเช้า 08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน 09.00 – 12.00 น.             เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Happy Workplace (องค์กรแห่งการให้) เครือข่ายผู้บริหารงาน Happy Workplace เครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร เครือข่ายองค์กรแห่งการให้ ผู้ดำเนินรายการ  […]

ภาคีเครือข่ายสมาคมนักสร้างสุขฯ

ขณะนี้เรากำลังสร้างเครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคนมีจิตอาสา และมีหัวใจเดียวกันในการสร้างความสุขของทั้งตนเอง และผู้อื่น แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้

1 2 3 4