กิจกรรมสมาคม

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะปี 2559

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2559 ของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร
ในการส่งเสริมการจัดการความรู้องค์กรและศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะ มีดังนี้ 1. เยี่ยมชมองค์กรต้นแบบ Happy Workplace บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเยี่ยมชมองค์กรต้นแบบ Happy Workplace เมื่อวันที่ 4 และ 8 เมษายน 2559 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี โดยนำพนักงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 รุ่นไปศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ Happy Workplace (องค์กรแห่งการให้) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน 2. เยี่ยมชมองค์กรต้นแบบ Happy Workplace บริษัท ริกิ การ์เมนส์ จำกัด จัดกิจกรรมเยี่ยมชมองค์กรต้นแบบด้าน Happy Workplace ให้แก่บุคลากรของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริษัท ริกิ การ์เมนส์ จำกัด ราชบุรี […]

กิจกรรม Happy Bowling 1 เม.ย. 61

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรได้จัดการแข่งขัน “โบว์ลิ่ง สานสัมพันธ์ นักสร้างสุข” ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็ก ปิ่นเกล้า (ชั้น 3) กรุงเทพมหานคร กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและภาคีเครือข่าย ในการแข่งขันได้มีการมอบถ้วยรางวัลจากนายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจรูญ ศิริสรณ์ นายกสมาคมฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้น เพื่อเริ่มการแข่งขัน   

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย – การรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม ในรอบ 3 ที่ผ่านมา – รายงานบัญชีงบดุล และตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี – รายงานทะเบียนสมาชิกปัจจุบัน – การปรับแก้ข้อบังคับสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน – รวมทั้งการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาคม ซึ่งขอแสดงความยินดีกับนายกคนใหม่ คือ คุณอนุสรณ์ อินทเชตุ ได้รับความไว้วางใจในที่ประชุมใหญ่ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรคนที่ 2 ต่อจาก คุณจรูญ ศิริสรณ์ ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุคดิจิทัล กับการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Digital Transformation)” ซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อสมาคมฯ อย่างมาก ท่านได้ให้การสนับสนุนทุกอย่างตั้งแต่ครั้งยังเป็นชมรมผู้จัดการงานสร้างสุข และเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย […]

กิจกรรมการสร้างและพัฒนานักสร้างสุขภาวะองค์กรปี 2559

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2559 ในด้านการสร้างและพัฒนานักสร้างสุขภาวะองค์กร มีดังนี้  1.  สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรเป็นทีมดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพและการสร้างสุขให้แก่คณะทำงานของกลุ่มคลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะ (Can Cluster) ในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559 ณ นางพญาผึ้ง ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีคณะทำงานในกลุ่มคลัสเตอร์ฯ ซึ่งเป็นระดับผู้บริหาร เจ้าของกิจกรรม จำนวน 25 คน เข้าร่วมรับการอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแนวทางการสร้างสุของค์กร             2. สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรจัดอบรมหลักสูตรนักสร้างสุบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมปัตตาเวีย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 101 คน ในระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมความรักความผูกพัน ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ การเป็นผู้นำ ความสามัคคี การรู้จักคุณค่าของทรัพยากร และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 3. จัดโครงการบูรณาการทำงานเชิงรุกกับการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย โดยมีความมุ่งหวังเพื่อพัฒนานักสร้างสุขให้มีความสามารถในการจัดการงานสร้างสุขในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ […]

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะปี 2559

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2559 ของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ในด้านการสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะ มีดังนี้  1.เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 เป็นคณะทำงานร่วมจัดงาน “เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3” โดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีการประชุมเตรียมงานเรื่อยมาทุกเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา 2.ห้องสมุด 4 มิติเพื่อน้อง เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2559 สมาคมฯ ได้ร่วมเป็นคณะทำงานจัดกิจกรรม “ห้องสมุด 4 มิติเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนวัดวิสุทธาราม  ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สนับสนุนโดยมูลนิธิหัวใจอาสา มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 3.จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมไทย ร่วมเป็นคณะทำงาน “จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมไทย” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานครดำเนินงานโดยมูลนิธิหัวใจอาสา 4.ร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นคณะทำงานร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ เมืองทองธานี สมาคมฯ […]

กิจกรรมการสร้างและพัฒนานักสร้างสุขภาวะองค์กรปี 2560

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560 ในด้านการสร้างและพัฒนานักสร้างสุขภาวะองค์กร มีดังนี้  1.  สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ได้จัดหลักสูตรนักสร้างสุขระดับต้นให้แก่พนักงาน บริษัท DST สุขุมวิท 31 กรุงเทพ เมื่อวัน 18 สิงหาคม 2560 บริษัท DST สุขุมวิท 31 กรุงเทพ เพื่อให้ความรู้เรื่องแนวทางการสุขให้กับตนเองท่ามกลางสภาวะความเครียด (Happy Relax) รวมทั้งการสร้างความรัก ความสามัคคีให้พนักงานในองค์กร ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 108 คน 2.  เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการพัฒนากลไกการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ โดยเชิญวิทยากรจากสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวคิด และแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข กลยุทธ์การสร้างองค์กรแห่งความสุข และเทคนิคการออกแบบกิจกรรมสร้างสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรตามแนวทาง Happy Workplace  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 70 คน 3. จัดอบรมอบรมพนักงานระดับหัวหน้างานในหลักสูตร “พัฒนาคน เสริมศักยภาพทีม […]

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้องค์กรและศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะปี 2560

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560 ของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ในการส่งเสริมการจัดการความรู้องค์กรและศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะ มีดังนี้  1. องค์กรได้อะไรจากการทำ Happy  workplace สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ร่วมกับโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย ได้จัดกิจกรรมเสวนากับองค์กรสุขภาวะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ในงานการประชุมใหญ่ของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ในหัวข้อ “องค์กรได้อะไรจากการทำ Happy  workplace” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 2. การสร้างองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0 ได้มีการจัดกิจกรรมการสัมมนาการสร้างองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0 ภาคตะวันตกร่วมกับ โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดกิจกรรมสัมมนาภายใต้หัวข้อ “การสร้างองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0” ณ ห้องโชติกา โรงแรมเซนทรัล เพลส เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560  ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกเพื่อต้องการเผยแพร่แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุขในพื้นที่ภาคตะวันตก (Happy workplace) ประการที่สอง เพื่อเปิดพื้นที่ให้องค์กรที่เข้าร่วมโครงการนำผลการดำเนินงานมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประการที่สาม เพื่อพัฒนาเครือข่ายการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Happy workplace) ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น   3. […]

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะปี 2560

การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560 ของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ในด้านการสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะ มีดังนี้  1.มหกรรมเฟอร์นิเจอร์สร้างสุข วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ร่วมกับ สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร โดยการสนับสนุนจาก สสส. ได้จัดงาน “มหกรรมเฟอร์นิเจอร์สร้างสุข” ณ อิมแพค เมืองทองธานี กิจกรรมภายในงาน มีการมอบวุฒิบัตรแด่องค์กรสุขภาวะต้นแบบ จำนวน 20 องค์กร โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร  การเสวนาภายใต้หัวข้อ “show & share องค์กรสุขภาวะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์” ผู้ร่วมแชร์ ทีมนักสร้างสุข จากองค์กรต้นแบบทั้ง 20 องค์กรและองค์กรภาคีเครือข่ายอีก 2 องค์กร ดำเนินการเสวนาโดย ท่านนันทพล วิชัยดิษฐ อุปนายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “กินอยู่อย่างไรให้มีคุณภาพ” โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ สุดยอดนักโภชนาการของประเทศไทย ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าที่เป็นผลงานจากโครงการสร้างสุขมากมาย 2. เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน […]

โครงการ Happy Heart To Happy Society

กำหนดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Happy Workplace (องค์กรแห่งการให้) โครงการ Happy Heart To Happy Society ร่วมกับ สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร และเครือข่ายนักสร้างสุข วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2558  ณ บ้านลีลาไทย รีสอร์ท  ต.สวนส้ม  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 07.30 – 08.30 น.                 รับประทานอาหารเช้า 08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน 09.00 – 12.00 น.             เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Happy Workplace (องค์กรแห่งการให้) เครือข่ายผู้บริหารงาน Happy Workplace เครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร เครือข่ายองค์กรแห่งการให้ ผู้ดำเนินรายการ  […]

กิจกรรมโครงการความร่วมมือห้องสมุด 4 มิติ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการความร่วมมือห้องสมุด 4 มิติ ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดมสณีสรรค์ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เวลา 08.00-17.00 น. แล้วพบกันนะจ๊ะ

1 2