บทความน่าอ่าน

นักสร้างสุข พลังขับเคลื่อนประเทศ

นักสร้างสุข พลังขับเคลื่อนประเทศ ++ กว่าจะมาเป็นนักสร้างสุของค์กร ++        องค์กรสุขภาวะ หรือองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นแนวคิดจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาแนวคิดนี้ขึ้นเพื่อมุ่งสร้างคนในองค์กรให้มีความสุข ซึ่งแนวคิดนี้เชื่อว่า “คนทำงาน” คือสิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กร หากส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรกลายเป็น “คนทำงานที่มีความสุข” การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น เกิดมีนักสร้างสุของค์กรขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลจากภายในองค์กร โดยมีทั้งองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ทั้งนี้ กว่าที่กลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาเป็นนักสร้างสุของค์กรได้นั้นต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง Happy Workplace จากโครงการต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิด มีทัศนคติบวก เรียนรู้วิธีการสร้างสุขตามหลักการของ Happy Workplace มีทักษะในการจัดการและใช้เครื่องมือ 5+1 Application ( Happy Model, Happy 8 Menu,  ,Happy Workplace Index, Happinometer, Happy ROI) ซึ่งพัฒนาโดยนักวิชาการจากสถาบันศึกษา) ++ สถานการณ์นักสร้างสุข […]