อบรม สัมมนา

HR Smart Report By Google Form

ลงทะเบียนอบรม วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ด่วน…จำนวนจำกัด!!! ————————————————————————————— ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร HR Smart Report By Google Form จัดโดย สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ส่วนหนึ่งของเนื้อหาการอบรม การทำงานใบสมัครงาน Online การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์มการประเมินผล แบบฟอร์มการลงคะแนนเสียง แบบทดสอบต่างๆ เป็นต้น  

เชิญอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป รุ่นที่ 6”

เชิญร่วมอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป รุ่นที่ 6” Website Management รุ่นที่ 6 จัดโดย … สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร สถานที่อบรม : ห้องประชุม 501 ชั้น 5 (สสส.) หมายเหตุ + ค่าใช้จ่าย 450 บาทต่อท่าน + ผู้เข้าอบรมทุกท่านกรุณานำ Computer Notebook มาเอง และเตรียมข้อมูลเพื่อทำการอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 084 139 8674 , 089 412 9893 ,091 496 6336

หลักสูตร “นักจัดการความรู้องค์กร”

หลักสูตรพิเศษเฉพาะกิจ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ทุกองคาพยพได้ถูกเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างไร้ขอบเขต และรวดเร็ว องค์การต่างๆล้วนต้องหาแนวทางและนวตกรรมใหม่ๆเพื่อให้อยู่ได้ในปัจจุบันและอนาคต การสร้างบุคลากรให้เป็น “นักจัดการความรู้ในองค์กร” ที่สามารถสกัดองค์ความรู้ในองค์กรออกมาเป็นความรู้ใหม่ซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรต่อไป และเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มคุณค่า (Value Added) ให้บุคลากรในฐานะที่เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ขององค์กร เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในอนาคต   สมาคม เป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครอบรม รุ่นที่ 1

สมัครเป็นสมาชิกวันนี้รับส่วนลดทันที!! จำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น