Happy 8 Menu

Happy 8 Menu

Happy 8 Menu กล่องแห่งความสุข 8 ประการ           องค์กรส่วนใหญ่อาจยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นการทำกิจกรรม/โครงการสร้างสุขอย่างไรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตนเอง ในขั้นตอนนี้เครื่องมือ Happy 8 Menu กล่องแห่งความสุข 8 ประการ (พัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล และคณะ, www.happy-workplace.com เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นเครื่องมือในจัดการความรู้ระหว่างแหล่งข้อมูลองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะที่มีอยู่เป็นจำนวนหนึ่งแล้ว กับองค์กรใหม่ที่สนใจจะริเริ่มการดำเนินงานด้านนี้ โดยจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศออนไลน์ทางเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่มีความสนใจในการดำเนินการด้านนี้ โดยจัดการให้มีการสร้างความรู้ และแบ่งปันความรู้ ที่จำเป็นในการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Space) โดยให้ความสำคัญกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยจัดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางในสังคมออนไลน์ Facebook, blog และ web board ซึ่งเหมาะสมต่อสถานการณ์บริบทขององค์กร/                สถานประกอบการในปัจจุบัน เป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่มองค์กรที่สนใจเข้าร่วม      อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs) ด้านการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ขยายผลไปมากกว่าเฉพาะองค์กรของตนเองได้ ซึ่งประโยชน์ที่สำคัญของการนำเครื่องมือไปใช้  คือ เป็นเครื่องมือช่วยในการสกัดความรู้จากกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรที่ดำเนินการอยู่ สามารถคัดเลือกความรู้ ตัวอย่างกิจกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตน มีช่องทางในการแลกเปลี่ยน […]