โครงการ Happy Heart To Happy Society

กำหนดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Happy Workplace (องค์กรแห่งการให้)
โครงการ Happy Heart To Happy Society
ร่วมกับ สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร และเครือข่ายนักสร้างสุข
วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2558  ณ บ้านลีลาไทย รีสอร์ท  ต.สวนส้ม  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558
07.30 – 08.30 น.                 รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.             เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Happy Workplace (องค์กรแห่งการให้)

  1. เครือข่ายผู้บริหารงาน Happy Workplace
  2. เครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร
  3. เครือข่ายองค์กรแห่งการให้

ผู้ดำเนินรายการ     คุณอิทธิพร  วันดี   ที่ปรึกษาโครงการ Happy Heart To Happy Society
ที่ปรึกษาสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร
12.00 – 13.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.             เทคนิคการออกแบบกิจกรรม Happy Heart To Happy Society
โดย         คุณอิทธิพร  วันดี
14.00 – 15.00 น.             Workshop การทำกระบวนการ และ KM ภายในองค์กร (4 กลุ่ม)
15.00 – 16.00 น.             นำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้  ( 4 กลุ่ม)
16.00 – 17.00 น.             เข้าที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 – 19.00 น.                 รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมสานสัมพันธ์ HR พันธ์ใหม่
โดย         สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558
09.00 – 11.30 น.             นำเสนอรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่
โดย         สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร
ผู้ดำเนินรายการ     คุณอิทธิพร  วันดี  
11.30 – 12.00 น.                 ปิดสรุปเวที และถ่ายภาพร่วมกัน
12.00 – 13.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.                             เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลา และกำหนดการตามความเหมาะสม