วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“จุดประกาย สนับสนุน กระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ นักสร้างสุของค์กรทั่วไทย”

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน

- สร้างและพัฒนานักสร้างสุขภาวะองค์กร ทั้งในระดับองค์กร ภูมิภาค ระดับประเทศ

- เชื่อมโยงเครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร และพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ

- ส่งเสริมการจัดการความรู้องค์กรและศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

- สื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณะ

- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของสมาคม

ระยะสั้น

 1. เกิดนักสร้างสุขภาวะองค์กรและนักสร้างสุขชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
 2. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายคนและองค์กรที่ดำเนินการสร้างสุขภาวะองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 3. สมาคมเป็นที่รู้จัก มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับมากขึ้น

ระยะยาว

 1. เกิดนักสร้างสุขภาวะองค์กรมืออาชีพ กระจายการทำงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ(วิชาชีพ)
 2. สมาคมมีความเข้มแข็ง  สามารถขับเคลื่อนนโยบายสร้างสุขทางสังคมได้
 3. เกิดต้นแบบที่หลากหลายทั้งในระดับบุคคล องค์กรและชุมชน
 4. สามารถให้คำปรึกษาการสร้างสุขภาวะทั้งภายในและภายนอกประเทศ

วัตถุประสงค์สมาคมฯ

 • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางประสาน ให้ความร่วมมือในงานวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆร่วมกับหน่วยงานทางวิชาการอื่นๆ ในการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ
 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะให้เกิดประสิทธิภาพในวงกว้างครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ
 • เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกสมาคมสร้างสุขภาวะองค์กร และชมรมผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร